SUNSHINE TV program n°7: Natarajasana, Dancer’s Pose